ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด เรื่อง ปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 

(044) 579076